Gwarancje ubezpieczeniowe


Długopis na dokumencieW ramach gwarancji ubezpieczeniowej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zrealizowania określonego świadczenia pieniężnego na rzecz wierzyciela w sytuacji, kiedy dłużnik nie wywiąże się z podjętego zobowiązania. Jest ona zapewnieniem, że nie poniesie on straty, jeśli kontrahent nie dotrzyma umowy. To wiarygodna forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz ograniczenie konieczności zamrażania własnych środków. Korzyścią z gwarancji ubezpieczeniowej jest również to, że potwierdza ona pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową i pozytywnie wpływa na oszacowanie wiarygodności przedsiębiorcy jako partnera biznesowego.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Możemy wyszczególnić następujące rodzaje gwarancji:

 • gwarancje kontraktowe:
  - gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty Wadium, czyli określonej kwoty, będącej zabezpieczeniem przedmiotu aukcji lub przetargu dla obu stron w nim uczestniczących;
  - gwarancja należytego wykonania kontraktu, która zabezpiecza realizację wszelkiego rodzaju umów;
  - gwarancja zwrotu zaliczki, na wypadek niewywiązania się inwestora z zawartej umowy i niezwrócenie jej w terminie określonym w umowie;
  - gwarancja usunięcia wad i usterek wystawiana w celu zabezpieczenia zwrotu kosztów za nie wykonane lub nienależycie wykonane obowiązki wynikające z usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji inwestycji;
 • gwarancje celne:
  - gwarancje zapłaty długu celnego oraz należności podatkowych, które są zabezpieczeniem przed niepokryciem kosztów wynikających z długów celnych lub długów w zapłacie podatków.