Ubezpieczenia dla firm


Uścisk dłoniUbezpieczenie OC firmy skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Jego celem jest nie tylko ochrona majątku przedsiębiorstwa, ale również wzięcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwe wykonanie usługi czy też niewywiązanie się z zawartej umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku przedsiębiorców może dotyczyć trzech rodzajów zdarzeń. Należą do nich:

  • odpowiedzialność cywilna deliktowa – obejmuje szkody związane z posiadaniem i używaniem mienia;
  • odpowiedzialność cywilna kontraktowa – obejmuje szkody związane z niewywiązaniem się z umowy lub niewłaściwą realizacją jej warunków;
  • odpowiedzialność cywilna związana z wprowadzeniem produktu do obrotu – obejmuje szkody związane z jego ewentualną wadliwością.

Co obejmuje ubezpieczenie dla firm?

Polisy ubezpieczeniowe dedykowane przedsiębiorcom obejmują:

  • ubezpieczenie majątku firmy – budynków, lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia od zdarzeń losowych: nawalnego deszczu, dymu i sadzy, gradu, huraganu, huku ponaddźwiękowego, lawiny, naporu śniegu, pożaru, przepięcia, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku drzew, wybuchu, zalania, osuwania się ziemi, opadów atmosferycznych;
  • ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu;
  • ubezpieczenie przedmiotów szklanych (szyb okiennych, gablot reklamowych, stołów, lad sprzedażowych, luster, przegród ściennych, boksów, kabin, wykładzin kamiennych) od pęknięcia i stłuczenia;
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk;
  • odpowiedzialność cywilną ponoszoną w związku z prowadzeniem działalności.